Nacházíte se v sekci: Úvod » Současným studentům » Magisterské studium » Diplomové práce

Diplomové práce

 • Témata pro rok obhajoby 2021

  • Témata diplomovýchv prací pro rok obhajoby 2022 (akademický rok 2021/2022) naleznete na Portále v sekci Moje studium, Témata VŠKP. Témata bude možno (po konzultaci s vedoucím práce) volit od 30. 9. 2020. Pokud si chcete vybrat z některé z vypsaných témat, kontaktujte nejprve vedoucího práce a po domluvě s vedoucím práce informujte dr. Juklovou, aby vám práce byla KAG přidělena k vypracování. (Bez přidělení práce ve STAGu jste stále pouze zájemcem o dané téma a nemáte zadanou žádnou práci)
 • Zadané práce

Zadání, odevzdávání a evidence bakalářských prací

Výňatek ze Studijního a stipendijního řádu UP týkající se závěrečných prací

Náležitosti závěrečných prací (článek VII Směrnice Děkana PřF A-14/5/SD)

Zadání, odevzdávání a evidence závěrečných prací.

Přehled prací obhájených v roce

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Zadané práce pro rok obhajoby

Zadání

Po výběru tématu a po domluvě s vedoucím práce student vyplní v Portále UP "Podklad pro zadání BP".

Student ve formuláři "Podklad pro zadání BP" doplní ve spolupráci s vedoucím údaje o zadání tématu své bakalářské práce v systému studijní agendy STAG v těchto bodech:

 1. Název tématu česky.
 2. Název anglicky.
 3. Vedoucí práce.
 4. Zásady pro vypracování.
 5. Seznam doporučené literatury.

Student vyplněný formulář "Podklad pro zadání BP" vytiskne a odevzdá podepsaný příslušným vedoucím práce nebo odešle e-mailem Dr. Juklové do 30. 11. 2018

Příslušná katedra na základě zkontrolovaného a podepsaného "Podkladu pro zadání BP" vloží do IS STAG další potřebné údaje a vyhotoví trojmo "Zadání BP", přičemž po jednom výtisku obdrží student a studijní oddělení fakulty, třetí výtisk se zakládá na příslušné katedře.

Odevzdávání BP

Student je povinen současně s odevzdáním klasické tištěné verze závěrečné práce (v počtu minimálně dvou výtisků), v termínu na místo stanovené příslušnou katedrou, vložit její ekvivalentní elektronickou podobu do systému STAG a doplnit následující povinné údaje o své závěrečné práci:

 1. Název práce.
 2. Název v angličtině.
 3. Souběžný název a Podnázev (pokud jsou uvedeny na titulní straně).
 4. Anotace.
 5. Klíčová slova.
 6. Anotace v angličtině.
 7. Anglická klíčová slova.
 8. Přílohy volně vložené (pokud existují).
 9. Přílohy vázané v práci.
 10. Rozsah práce.
 11. Jazyk práce.

Výňatek ze SZŘ UP

 1. Student se při své závěrečné práci nesmí uchýlit k plagiátorství. Plagiátorstvím se přitom rozumí každý případ, kdy se autor závěrečné práce vědomě přímo nebo nepřímo uchýlí k publikované nebo nepublikované práci, části práce nebo projevené myšlence někoho jiného s cílem vyvolat dojem, že jde o autorovu vlastní práci nebo myšlenku.
 2. Student má v souladu s § 47b odst. 3 zákona povinnost poskytnout souhlas s nevýdělečným zveřejněním své závěrečné práce v elektronickém systému evidence studia, bez ohledu na výsledek obhajoby. Souhlas se zveřejněním závěrečné práce může být odepřen pouze z důvodu ochrany patentových práv či jiných podobných zájmů chráněných zvláštním zákonem. Bližší podmínky pro zadávání závěrečných prací, jejich odevzdávání a zveřejňování stanoví směrnice rektora.
 3. Na diplomovou práci je třeba vypracovat dva posudky, přičemž jeden je vypracován vedoucím práce a jeden je vypracován oponentem práce.
 4. Student má právo být seznámen s posudky na svou závěrečnou práci nejméně jeden týden před konáním její obhajoby. Tuto lhůtu lze zkrátit jen se souhlasem studenta.
 5. Jestliže žádný z vypracovaných posudků nedoporučí diplomovou práci k obhajobě anebo bude po provedení obhajoby práce hodnocena jako nevyhovující, bude práce studentovi vrácena k přepracování. Nejde-li o takový případ, má student právo vzít svou závěrečnou práci po jejím odevzdání zpět, nejpozději však tři pracovní dny před termínem obhajoby. Tohoto práva však student v průběhu stejného studia může využít pouze jednou. Po opětovném odevzdání práce má student právo na konání obhajoby i přes nedoporučující stanovisko vypracovaných posudků; je-li však po provedení obhajoby v takovém případě práce hodnocena jako nevyhovující, práce nebyla obhájena, což je důvodem pro ukončení studia.

Katedra algebry a geometrie, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 651, E-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz
tvorba webu Winternet