Nacházíte se v sekci: Úvod » Současným studentům » Ph.D. studium

Ph.D. studium

Na Katedře algebry a geometrie je v současné době možno absolvovat Ph.D. studium ve studijním programu Matematika, a to ve dvou různých studijních oborech:

Konzultační hodiny doktorandů

Rozvrh doktorandů

Přehled absolventů Ph.D. studia oboru Algebra a geometrie na katedře algebry a geometrie včetně témat jejich obhájených prací.

Přehled absolventů Ph.D. studia oboru Didaktika matematiky na katedře algebry a geometrie včetně témat jejich obhájených prací.

Přehled současných doktorandů studujících na naší katedře v oboru Algebra a geometrie

Přehled současných doktorandů studujících na naší katedře v oboru Didaktika matematiky.

Konzultační hodiny doktorandů DSO Didaktika matematiky

Zadání, odevzdávání a evidence disertačních prací.

Zadání

Student je povinen splnit všechny formální požadavky na zadání tématu práce (zadání do IS STAG) a v termínu stanoveném katedrou.

Student plně odpovídá za správnost a úplnost veškerých dat obsažených ve formuláři "Podklad pro zadání DISP", které je povinen vložit prostřednictvím Portálu UP (http://portal.upol.cz) do IS STAG

Student ve formuláři "Podklad pro zadání DISP" doplní ve spolupráci s vedoucím údaje o zadání tématu své disertační práce v systému studijní agendy STAG v těchto bodech:

 • Název tématu česky.
 • Název anglicky.
 • Vedoucí práce.
 • Zásady pro vypracování.
 • Seznam doporučené literatury.

Student vyplněný formulář "Podklad pro zadání DISP" vytiskne a odevzdá podepsaný příslušným školitelem nebo odešle e-mailem na místo stanovené katedrou.

Příslušná katedra na základě zkontrolovaného a podepsaného "Podkladu pro zadání DISP" vloží do IS STAG další potřebné údaje a vyhotoví trojmo "Zadání DISP", přičemž po jednom výtisku obdrží student a studijní oddělení fakulty, třetí výtisk se zakládá na příslušné katedře.

Odevzdání

Student je povinen současně s odevzdáním klasické tištěné verze závěrečné práce (v počtu minimálně dvou výtisků), v termínu na studijním oddělení, vložit její ekvivalentní elektronickou podobu do systému STAG a doplnit následující povinné údaje o své závěrečné práci:

 • Název práce.
 • Název v angličtině.
 • Souběžný název a Podnázev (pokud jsou uvedeny na titulní straně).
 • Anotace.
 • Klíčová slova.
 • Anotace v angličtině.
 • Anglická klíčová slova.
 • Přílohy volně vložené (pokud existují).
 • Přílohy vázané v práci.
 • Rozsah práce.
 • Jazyk práce.

Výňatek ze SZŘ UP

 1. Student se při své závěrečné práci nesmí uchýlit k plagiátorství. Plagiátorstvím se přitom rozumí každý případ, kdy se autor závěrečné práce vědomě přímo nebo nepřímo uchýlí k publikované nebo nepublikované práci, části práce nebo projevené myšlence někoho jiného s cílem vyvolat dojem, že jde o autorovu vlastní práci nebo myšlenku.
 2. Student má v souladu s § 47b odst. 3 zákona povinnost poskytnout souhlas s nevýdělečným zveřejněním své závěrečné práce v elektronickém systému evidence studia, bez ohledu na výsledek obhajoby. Souhlas se zveřejněním závěrečné práce může být odepřen pouze z důvodu ochrany patentových práv či jiných podobných zájmů chráněných zvláštním zákonem. Bližší podmínky pro zadávání závěrečných prací, jejich odevzdávání a zveřejňování stanoví směrnice rektora.
 3. Na disertační práci je třeba vypracovat nejméně dva oponentské posudky.
 4. Student má právo být seznámen s posudky na svou závěrečnou práci nejméně jeden týden před konáním její obhajoby. Tuto lhůtu lze zkrátit jen se souhlasem studenta.
 5. Jestliže žádný z vypracovaných posudků nedoporučí diplomovou či bakalářskou práci k obhajobě anebo bude po provedení obhajoby práce hodnocena jako nevyhovující, bude práce studentovi vrácena k přepracování. Nejde-li o takový případ, má student právo vzít svou závěrečnou práci po jejím odevzdání zpět, nejpozději však tři pracovní dny před termínem obhajoby. Tohoto práva však student v průběhu stejného studia může využít pouze jednou. Po opětovném odevzdání práce má student právo na konání obhajoby i přes nedoporučující stanovisko vypracovaných posudků; je-li však po provedení obhajoby v takovém případě práce hodnocena jako nevyhovující, práce nebyla obhájena, což je důvodem pro ukončení studia.

Katedra algebry a geometrie, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 651, E-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz
tvorba webu Winternet