Nacházíte se v sekci: Úvod » Zájemci o studium » Přijímací řízení

Přijímací řízení

Bakalářské studijní obory

obor forma předměty a rozsah přijímací zkoušky
Matematika prezenční i kombinovaná matematika v rozsahu učiva gymnázia
Deskriptivní geometrie prezenční i kombinovaná matematika v rozsahu učiva gymnázia
Diskrétní matematika prezenční matematika v rozsahu učiva gymnázia

Vyrovnávací kurzy matematiky pro natupující studenty 1. ročníků bakalářského studia

Navazující magisterské studijní obory

obor forma rozsah přijímací zkoušky
Učitelství matematiky pro SŠ (dvouoborové) prezenční i kombinovaná odpovídající bakalářské zkoušce v oboru Matematika (dvouoborové studium)
Učitelství matematiky pro SŠ (jednooborové) kombinovaná pouze pro vystudované učitele jako doplnění aprobace, podmínky přijetí, požadované znalosti - matematika v rozsahu učiva gymnázia
Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ (dvouoborové) prezenční i kombinovaná odpovídající bakalářské zkoušce v oboru Deskriptivní geometrie (dvouoborové studium)
Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ (jednooborové) kombinovaná pouze pro vystudované učitele jako doplnění aprobace, podmínky přijetí, požadované znalosti - matematika v rozsahu učiva gymnázia
Diskrétní matematika prezenční odpovídající bakalářské zkoušce v oboru Diskrétní matematika

Doktorské studijní obory

obor předměty a rozsah přijímací zkoušky
Algebra a geometrie algebra a geometrie v rozsahu magisterského studia matematiky,
základy anglického jazyka
Didaktika matematiky matematika v rozsahu magisterského studia Učitelství matematiky pro SŠ,
základy anglického jazyka

Prominutí přijímací zkoušky

Bakalářské studijní programy - prezenční forma

Bez přijímacích zkoušek PřF UP v Olomouci přijme do všech studijních programů všechny studenty, kteří v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) úspěšně složí zkoušku z Obecných studijních předpokladů v základní verzi (OSP Z) nebo z Matematiky. Za úspěšné složení zkoušky se v obou případech považuje dosáhnutí minimálního percentilu 90. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). O prominutí přijímací zkoušky musí v tomto případě uchazeči požádat písemně. Žádost musí jako přílohu obsahovat doklady potvrzující splnění stanovených podmínek.

Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati uchazeči studijního programu B1101 Matematika obor Diskrétní matematika, a to za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky - bakalářské studijní programy:

Přijetí bez přijímacích zkoušek je při splnění stanovených podmínek možné i na další vybrané obory. O prominutí přijímací zkoušky musí v tomto případě uchazeči požádat písemně. Žádost se podává spolu s přihláškou ke studiu a musí jako přílohu obsahovat ověřené kopie všech vysvědčení ze SŠ nebo prospěch potvrzený střední školou a případně další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek (podle jejich povahy kopie diplomů nebo jiných dokladů o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole matematické olympiády nebo jiné matematické soutěže, doklad o publikační činnosti, doklad o studiu v zahraničí).

O prominutí přijímacích zkoušek z matematiky na bakalářské studijní obory mohou žádat pouze uchazeči, kteří v posledních čtyřech ročnících střední školy absolvovali matematiku alespoň jeden rok.

Při posuzování žádosti nebude brán zřetel na skutečnosti, které nejsou písemně doloženy. Podmínkou zápisu je i u studentů přijatých bez přijímacích zkoušek dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Prominutí přijímací zkoušky vztahující se k předmětům přijímací zkoušky: v případě, že je průměrný prospěch z předmětů přijímací zkoušky na střední škole menší nebo roven 2,00 programu B1101 Matematika, a to oborů: Matematika - Biologie (uč.), Matematika - Deskriptivní geometrie (uč.) a Matematika - Informatika pro vzdělávání (uč.), u vybraných oborů bakalářského studijního programu B1701 Fyzika, a to oboru: Fyzika - Matematika (uč) a u vybraných oborů studijního programu B1407 Chemie, a to oboru: Chemie - Matematika (uč.)

Bakalářské studijní programy - kombinovaná forma:

Studijní program B1101 Matematika

  • Matematika - Deskriptivní geometrie (uč.) průměrný prospěch z předmětů přijímací zkoušky na střední škole menší nebo roven 2,00 nebo doklad o pedagogické praxi (minimálně 5 let).
  • studijní obor Matematika - Geografie (uč.) průměrný prospěch z předmětů přijímací zkoušky na střední škole menší nebo roven 2,00 nebo doklad o pedagogické praxi (minimálně 5 let).
  • Deskriptivní geometrie - Geografie (uč.) průměrný prospěch z předmětů přijímací zkoušky na střední škole menší nebo roven 2,00 nebo doklad o pedagogické praxi (minimálně 5 let).

Za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru, budou všichni uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek.

Navazující magisterské studijní programy v prezenční formě

Bez přijímacích zkoušek mohou být na základě žádosti přijati uchazeči, kteří splňují podmínky stanovené pro jednotlivé studijní obory. Podmínky se vztahují k absolvování daného studijního programu (oboru) současně se splněním podmínky váženého studijního průměru a celkového výsledku státní závěrečné zkoušky.

O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Žádost se podává spolu s přihláškou ke studiu a musí jako přílohu obsahovat ověřené kopie všech dokladů.

Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci, doloží žádost ověřenou kopií Diploma Supplement.

Podmínkou zápisu je i u studentů přijatých bez přijímacích zkoušek dosažení vysokoškolského vzdělání bakalářského stupně

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky - navazující magisterské studijní programy v prezenční formě:

U programu N1101 Matematika obory Diskrétní matematika, Učitelství matematiky pro SŠ a Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru.

Navazující dvouoborové magisterské studijní programy v kombinované formě

Podmínkou k přijetí, v případě, že nebyla přijímací zkouška prominuta, je úspěšné složení přijímací zkoušky z oboru v rozsahu bakalářské zkoušky v daném oboru (1101R016 Matematika (učitelství) nebo 1101R006 Deskriptivní geometrie (učitelství)). Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru, uchazeč také doloží seznam a obsah předmětů vztahujících se k oboru, které absolvoval v bakalářském studiu.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky:

Podmínkou zápisu je i u studentů přijatých bez přijímacích zkoušek dosažení vysokoškolského vzdělání bakalářského stupně

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky - navazující dvouoborové magisterské studijní programy v kombinované formě:

Bez přijímacích zkoušek mohou být na základě žádosti přijati uchazeči, kteří absolvovali daný studijní obor (1101R016 Matematika (učitelství) nebo 1101R006 Deskriptivní geometrie (učitelství)) a na základě celkového výsledku státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu.

O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně.

Navazující jednooborové magisterské studijní programy v kombinované formě

Jedná se obory určené k doplnění aprobace. Přijati budou (bez přijímací zkoušky)

  • absolventi navazujícího magisterského nebo magisterského oboru učitelství (nutno doložit diplomem)
  • absolventi navazujícího magisterského nebo magisterského jednooborového studia, kteří získali pedagogickou způsobilost (nutno doložit diplomem a osvědčením o pedagogické způsobilosti)
  • studenti navazujícího magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (nutno doložit potvrzením o studiu)
  • absolventi libovolného navazujícího magisterského nebo magisterského oboru, pokud se současně zapíší do Doplňkového pedagogického studia matematiky nebo deskriptivní geometrie na PřF UP v rámci celoživotního vzdělávání.

Zájemci nesplňující některou z výše uvedených podmínek nebudou ke studiu přijati.


Katedra algebry a geometrie, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 651, E-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz
tvorba webu Winternet