Nacházíte se v sekci: Úvod » Současným studentům » Rigorózní řízení

Rigorózní řízení

Rigorózní řízení na PřF UP podle Řádu rigorózního řízení.

Uchazeč podává přihlášku na formuláři spolu s ověřenou kopií diplomu a dalšími doklady dle Řádu. Přihlášky lze podávat libovolně v průběhu roku. V přihlášce uchazeč navrhne téma rigorózní práce, které předem projedná s předsedou komise.

Studijní oddělení PřF do 60 dnů od obdržení přihlášky sdělí uchazeči rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do rigorózního řízení. V případě přijetí je uchazeč zaregistrován na studijním oddělení a po konzultaci s předsedou komise je mu přidělen konzultant rigorózní práce. Uchazeč je povinen uhradit poplatek za náklady spojené s rigorózním řízením ve výši 8.000,- Kč do dvou měsíců od vyrozumění o přijetí. Doba na zpracování rigorózní práce se obvykle stanoví do dvou let od přijetí.

Uchazeč zpracovává rigorózní práci samostatně, v případě potřeby využívá konzultanta. Práce nesmí být totožná s bakalářskou, diplomovou ani disertační prací. Formálně se řídí pokyny pro zpracování diplomových prací na PřF UP.

Státní rigorózní zkouška je veřejná a koná se před zkušební komisí jmenovanou děkanem a schválenou Vědeckou radou PřF UP. Skládá se z obhájení rigorózní práce a ústní zkoušky. Předseda komise ustanoví požadavky k ústní zkoušce a dva oponenty, kteří vypracují posudek na rigorózní práci.

Po úspěšném složení zkoušky a obhájení rigorózní práce je uchazeči na slavnostní promoci přiznán titul "RNDr.".

Komise a požadavky ke zkoušce pro státní rigorózní zkoušky na KAG UP Olomouc:


Katedra algebry a geometrie, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 651, E-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz
tvorba webu Winternet