Aktuality

08.11.2018 učitel HV, MAT pro SŠ
17.09.2018 sylabus KAG/KYBB
17.09.2018 Témata BP a DP pro rok obhajoby 2020
Nacházíte se v sekci: Úvod » Současným studentům

Současným studentům

Harmonogram akademického roku 2017/2018

Harmonogram akademického roku 2017/2018 pro PřF UP

Harmonogram akademického roku 2017/2018 s termíny KAG (písemná část SZZ, odevzdávání a obhajoby BP/DP, týdny vyhrazené pro SZZ)

Harmonogram akademického roku 2017/2018 pro UP (týdny výuky, data zápisů na předměty apod.)

Povinnosti studentů

Studijní a zkušební řád UP ze dne 20. 12. 2016 (platný od 1. 9. 2017)

Výňatky ze Studijního a zkušebního řádu UP

Povinnosti studenta související s organizací studia

 1. Student je povinen při zajišťování studijní agendy poskytovat potřebnou součinnost, zejména:
  • a) dostavovat se na výzvu na studijní oddělení fakulty,
  • b) bez zbytečného prodlení oznamovat studijnímu oddělení či jinému pověřenému pracovišti: adresu svojí datové schránky, změny týkající se místa svého pobytu, adresu a změny adresy pro doručování a rovněž změny dalších údajů potřebných pro vedení evidence jeho studia, včetně plánovaného studijního pobytu nebo zahraniční mobility v délce alespoň jednoho měsíce,
  • c) spolupracovat se studijním oddělením při kontrole studia podle článku 9,
  • d) neprodleně hlásit studijnímu oddělení fakulty ztrátu zdravotní způsobilosti ke studiu, pokud byla tato způsobilost podmínkou pro přijetí ke studiu.
 2. Student je povinen pro komunikaci související se zajišťováním studijní agendy používat emailovou adresu UP určenou pro úřední komunikaci, která je mu vygenerována po jeho zápisu do studia. Studijní oddělení zasílá studentovi výzvy a další potřebná sdělení zpravidla na tuto emailovou adresu.
 3. Student je povinen prokázat se na výzvu akademických pracovníků, pracovníků studijního oddělení či jiných osob určených děkanem fakulty průkazem studenta. Směrnice děkana může stanovit další podrobnosti související se způsobem prokazování se průkazem studenta.

Změna formy studia

 1. Dovoluje-li to charakter a obsah výuky některé části studijního programu, může studentovi přijatému ke studiu v prezenční formě studia děkan povolit studium v kombinaci prezenční a distanční formy studia. Kombinace prezenční a distanční formy studia je založena především na samostudiu, vypracovávání individuálních úkolů, konzultacích a skládání zkoušek.
 2. Rozsah studia předmětu, studijní literaturu, případné konzultace a individuální úkoly nahrazující zejména cvičení a semináře určí studentovi v kombinaci prezenční a distanční formy studia garantující pracoviště předmětu, a to zpravidla písemně a vždy počátkem semestru.
 3. Kombinace prezenční a distanční formy studia může být omezena pouze na akademický rok nebo etapu či blok studia a jeho součástí mohou být pravidelné hromadné konzultace v průběhu semestru či bloková výuka.
 4. Na studenta v kombinaci prezenční a distanční formy studia se vztahuje příslušný studijní program prezenční formy studia nebo jeho určená část.
 5. Student v kombinaci prezenční a distanční formy studia je povinen přihlásit se po zahájení výuky v kaž- dém semestru ve lhůtě sedmi dnů u všech vyučujících a požádat je o upřesnění studijního plánu. Vyučující upřesní své podmínky ve lhůtě sedmi dnů.

Ukončení předmětu

 1. Ukončením předmětu se rozumí splnění jeho požadavků jedním z těchto způsobů:
  • a) zápočtem,
  • b) kolokviem,
  • c) zkouškou.
 2. Zvláštní formou zkoušky je souborná zkouška, kterou může studijní plán daného studijního programu předpokládat jako podmínku pro ukončení dvou či více předmětů anebo jako podmínku pro ukončení předmětu jediného s nutností prokázat znalosti z předmětů jiných. Není-li dále uvedeno jinak, platí pro soubornou zkoušku stejná pravidla jako pro zkoušku (článek 23), včetně toho, že akreditace daného studijního programu může předpokládat konání souborné zkoušky formou zkoušky komisionální (článek 24).
 3. O výsledku ukončení předmětu podle odstavce 1 rozhoduje zkoušející.
 4. Předmět se ukončuje zpravidla ve zkouškovém období stanoveném harmonogramem daného akademického roku. Po dohodě se zkoušejícím lze předmět ukončovat i o prázdninách nebo v průběhu výuky semestru.
 5. Pro studenty, kteří nesplnili všechny podmínky pro ukončení předmětu již v průběhu výuky příslušného semestru, musí být zveřejněny zpravidla alespoň tři termíny pro splnění zbývajících podmínek nutných pro ukončení tohoto předmětu; vypsání menšího po- čtu termínů může být odůvodněno zejména nízkým počtem studentů, kteří dosud nesplnili podmínky pro ukončení předmětu. Termíny musí garant předmětu nebo jím pověřená osoba zveřejnit v elektronickém systému evidence studia nejpozději jeden týden před ukončením výuky příslušného semestru.
 6. Kapacita termínů podle odstavce 5 musí pro zkouš- kové období bezprostředně navazující na semestr, v němž byl předmět vyučován (dále jen "navazující zkouškové období"), dosahovat alespoň takového počtu studentů, kteří si v příslušném semestru daný předmět zapsali. 8 Vnitřní předpisy Univerzity Palackého v Olomouci
 7. Pro studenty, kteří neukončili předmět nejpozději v navazujícím zkouškovém období, musí být vypsán termín, popř. termíny v opravném zkouškovém období, a to tak, aby celková kapacita tohoto termínu, popř. termínů dosahovala alespoň takového počtu studentů, kteří si daný předmět v příslušném semestru zapsali a neukončili jej do konce navazujícího zkouškového období. Opravným zkouškovým obdobím se přitom rozumí letní semestr a zkouškové období letního semestru, jestliže navazujícím zkouškovým obdobím bylo zkouškové období zimního semestru, anebo doba od 1. července do dne stanoveného harmonogramem akademického roku jako mezní termín pro splnění studijních povinností za daný akademický rok (článek 8 odst. 3), jestliže navazujícím zkouškovým obdobím bylo letní zkouškové období.
 8. Předměty zapsané poprvé v průběhu posledního roč- níku příslušného studijního programu má student právo ukončit také v následujícím akademickém roce, tj. v tom, který navazuje na akademický rok, v němž si student tento předmět zapsal, pokud by tím ovšem nebyla překročena maximální doba studia vyplývají- cí z článku 16 odst. 4. Neukončení předmětu v tomto navazujícím akademickém roce je považováno za nesplnění podmínky uvedené v článku 14 odst. 3.
 9. Děkan může směrnicí upravit další podrobnosti tý- kající se vypisování termínů pro ukončení předmětu. Přitom může stanovit i vyšší minimální kapacitu termínů pro navazující i opravné zkouškové období, než která vyplývá z odstavce 6 a 7.
 10. Pravidla pro vypisování termínů pro předměty, jejichž výuka probíhá pouze ve vymezené části určitého semestru (bloková výuka), stanoví směrnice děkana.

Článek 21

Zapisování na termíny pro ukončení předmětu

 1. Na zveřejněné termíny kolokvií a zkoušek se studenti přihlašují prostřednictvím elektronického systému evidence studia. Garant předmětu může rozhodnout, že tímto způsobem se studenti musí přihlásit i na termíny zápočtu z tohoto předmětu. Přihlášení na zve- řejněné termíny zkoušky z určitého předmětu může být podmíněno předchozím získáním zápočtu z tohoto předmětu.
 2. Student má právo se odhlásit z termínu, na který se přihlásil podle odstavce 1, avšak nejpozději tři dny před dnem konání tohoto termínu; směrnice děkana může stanovit tuto lhůtu jinak.
 3. Nedostaví-li se student k ukončení předmětu v termínu, na který se přihlásil podle odstavce 1, a neomluví-li se z důležitých důvodů zkoušejícímu do dvou dnů od uplynutí termínu, jakož i v případě, kdy závažným způsobem poruší pravidla pro ukončení předmětu, je hodnocen, jako by u ukončení předmětu neuspěl.
 4. Děkan může ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele omluvit neúčast studenta na termínu pro ukončení předmětu i po uplynutí lhůty dle odstavce 3. 5. Směrnice děkana může upravit další podrobnosti týkající se přihlašování na termíny pro ukončení předmětu, odhlašování z těchto termínů a dalších souvisejících otázek.

Článek 53

Výjimečné prominutí povinnosti studenta

 1. Student může děkana písemně požádat, aby mu na základě důvodů hodných zvláštního zřetele (tj. zejména ze závažných zdravotních, sociálních či rodinných důvodů) prominul nesplnění některé povinnosti vyplývající ze studijního programu nebo tohoto řádu.
 2. Bylo-li již zahájeno řízení o ukončení studia pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu nebo tohoto řádu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona, lze žádost podle odstavce 1 podat pouze ve lhůtě pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 68 odst. 3 zákona. K žádosti podané po této lhůtě, avšak ještě před vydáním rozhodnutí děkana, lze přihlédnout pouze tehdy, když student tuto lhůtu zmeškal ze závažných důvodů.
 3. Žádosti podle odstavce 1 může svým rozhodnutím vyhovět pouze děkan se souhlasem rektora; proti rozhodnutí o takové žádosti nelze podat odvolání.
 4. Vede-li se řízení o ukončení studia pro nesplnění po- žadavků vyplývajících ze studijního programu nebo tohoto řádu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a student včas podle odstavce 2 požádá o výjimečné prominutí povinnosti, na základě které se toto řízení vede, může děkan zamítnout tuto žádost přímo v rámci rozhodnutí o ukončení studia; v odůvodnění tohoto rozhodnutí pak uvede i důvody, kvůli kterým žádosti o výjimečné prominutí povinnosti nevyhověl. Pokud však v takovém případě žádosti se souhlasem rektora vyhoví, rozhodne zároveň o zastavení řízení o ukon- čení studia.

Článek 54

Disciplinární přestupky

 1. Student je podle § 64 zákona odpovědný za disciplinární přestupek, pokud zaviněně poruší povinnosti stanovené právními předpisy nebo vnitřními předpisy UP a jejích součástí.
 2. Za porušení povinností podle odstavce 1 se považuje zejména:
  • a) plagiátorství při zpracování závěrečné či jiné pí- semné práce (článek 26 odst. 3),
  • b) podvodné jednání související s plněním studijních povinností a vykazováním jejich splnění,
  • c) podvodné jednání související s jinými součástmi studia na UP než s plněním studijních povinností, prováděné s cílem získat neoprávněný prospěch či výhodu, anebo s cílem způsobit jinému škodu či jinou újmu,
  • d) fyzické napadení zaměstnance UP,
  • e) hrubě urážlivé jednání vůči zaměstnanci UP, včetně křivého obvinění akademického pracovníka z protiprávního jednání či takového jednání, které je v zásadním rozporu s etickými pravidly chování akademických pracovníků,
  • f) spáchání přestupku či trestného činu, kterým bude poškozena UP,
  • g) spáchání výtržnosti či hrubé neslušnosti v prostorách UP,
  • h) prodlení se zaplacením poplatku spojeným se studiem vyměřeným podle § 58 zákona.
 3. Odpovědnost studenta za disciplinární přestupek podle odstavce 2 písm. h) zaniká, jestliže student dodatečně zcela uhradí dlužný poplatek dříve, než děkan vydá o přestupku rozhodnutí.

Katedra algebry a geometrie, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 651, E-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz
tvorba webu Winternet