Nacházíte se v sekci: Úvod » Zájemci o studium » Studijní obory

Studijní obory

Katedra algebry a geometrie garantuje bakalářské tříleté studijní obory:

Na uvedené tři bakalářské studijní obory navazují magisterské dvouleté studijní obory:

Navíc je pak na naší katedře možnost absolvovat doktorské (Ph.D.) studium v programu Matematika, konkrétně se jedná o obory:

Téma disertační práce si uchazeč vybírá ze seznamu témat disertačních prací, které se mu nabídnou při podávání přihlášky. Témata disertačních prací pro akademický rok 2017/2018.

Katedra algebry a geometrie v současné době zajišťuje aprobační předměty Matematika a Deskriptivní geometrie v bakalářských a magisterských studijních programech učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ.

V současné době je možné studovat v prezenční formě matematiku spolu s následujícími předměty

 • biologie
 • biologie a enviromentální výchova
 • deskriptivní geometrie
 • fyzika
 • geografie
 • geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání
 • chemie
 • informatika pro vzdělávání
 • anglická filologie (ve spolupráci s Filozofickou fakultou)
 • francouzská filologie (ve spolupráci s Filozofickou fakultou)
 • ruská filologie (ve spolupráci s Filozofickou fakultou)
 • tělesná výchova (ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury)
 • hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou)
 • historie se zaměřením na vzdělávání (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou nebo Filozofickou fakultou)

V kombinované formě lze studovat matematiku spolu s následujícími předměty

 • deskriptivní geometrie
 • geografie
 • fyzika (pouze navazující studium)

Další fakultní i mezifakultní kombinace s matematikou nejsou vyloučeny. S dotazy na konkrétní kombinace studijních oborů se můžete obrátit na studijní oddělení fakulty Přírodovědecké fakulty.

Profil a uplatnění absolventů

Bakalářské studium

Matematika (učitelství)

Bakalářský studijní obor Matematika pro dvouoborové studium je součástí studijního programu Matematika. Do studijních plánů oboru matematika jsou zařazeny jak předměty týkající se základů algebry, geometrie a matematické analýzy, tak i předměty související se školskou praxí.
Absolventi získají znalosti základů algebry, analytické i konstrukční geometrie, matematické analýzy a dovednosti jejich praktické aplikace při řešení úloh, naučí se pracovat s odbornou literaturou a samostatně zpracovat zadané odborné téma. Seznámí se rovněž se základy pedagogicko-psychologických disciplín, Absolventi budou seznámeni se základy vyšší matematiky a budou připraveni k pokračování ve studiu navazujícího magisterského studijního oboru.

Studium je dvouoborové, viz možné kombinace studijních oborů.

Deskriptivní geometrie (učitelství)

Bakalářský studijní obor Deskriptivní geometrie pro dvouoborové studium je součástí studijního programu Matematika. Studium tohoto oboru umožní získání rozvinuté prostorové představivosti a ovládnutí základních typů zobrazovacích metod. Studenti tohoto oboru se rovněž podrobně seznámí s moderním softwarem zaměřeným na zobrazovací metody a jejich aplikace.
Absolventi získají znalosti ze zobrazovacích metod a seznámí se s jejich aplikací při řešení úloh i v technické praxi. Při aplikaci zobrazovacích metod získají praxi v užívání CAD a získají znalosti základů typografie a grafických editorů. Budou seznámeni se základy grafického designu a 3D modelování. Absolventi budou také seznámeni se základy pedagogicko-psychologických disciplín a budou připraveni k pokračování ve studiu navazujícího magisterského oboru.

Studium je dvouoborové, v kombinaci M-DG (DG-Z).

Diskrétní matematika

Obsah bakalářského programu Diskrétní matematika tvoří předměty umožňující získání všeobecných základů matematických disciplín, které jsou doplněny o základy diskrétní matematiky. Studenti se navíc naučí pracovat s potřebným matematickým softwarem, který je využitelný v široké praxi.
Absolvent studia je vybaven širšími znalostmi základních matematických disciplín (algebra, geometrie, matematická analýza), dále ovládá speciální matematické disciplíny (základy kombinatoriky, grafy a sítě, automaty, lineární programování apod.), které jsou nezbytné jako teoretický základ při řešení problémů v oblasti diskrétní matematiky. Získá rovněž schopnost využívat matematický software při studiu i v praxi. Absolvent má rozvinuté abstraktní myšlení nutné k tvůrčímu přístupu při formulaci a řešení praktických problémů. Je připraven v pokračování v navazujícím magisterském studiu, dále pro práci v profesích, vyžadujících potřebné znalosti z matematiky a práci s počítačem.

Navazující magisterské studium

Učitelství matematiky pro SŠ

Studijní obor Učitelství matematiky pro SŠ navazuje na bakalářské studium oboru Matematika. Cílem tohoto studia je připravit studenty na vykonávání jejich budoucí profese. Studentům budou v rámci studia poskytnuty potřebné informace nejen ve vybraných matematických disciplínách a oborech, ale budou doplněny rovněž i o moderní poznatky z oblasti pedagogiky, psychologie a didaktiky matematiky.

Absolvent získá hlubší znalosti v algebře, geometrii, matematické analýze, matematické logice, teorii množin, pravděpodobnosti a statistice, absolvováním pedagogicko-psychologických a didaktických disciplín získá potřebné kompetence pro roli aktivního subjektu ve vzdělávacím a výchovně-vzdělávacím procesu.

Je schopen systematické aktualizace odborných vědomostí a pedagogických kompetencí podle pokroku vědeckého poznání v matematice a pedagogických vědách, jakož i požadavků společenské praxe, a tudíž je schopen průběžné modernizace učiva. Osvojení moderních informačních technologií zvyšuje profesní adaptabilitu absolventů.

Absolvent může působit jako učitel na středních a vysokých školách, dále se uplatní v základním výzkumu, při vytváření a zkoumání matematických modelů v jiných oborech, nebo může pokračovat v doktorském studijním programu.

Studium je dvouoborové, viz možné kombinace studijních oborů.

Učitelství matematiky pro SŠ (jednooborové)

Studijní obor je určen pro absolventy navazujícího magisterského (resp. magisterského) oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, kteří si chtějí doplnit aprobaci o učitelství matematiky pro SŠ.

Obor je koncipován jako doplnění aprobace pro vystudované učitele všeobecně vzdělávacích předmětů (případně pro studenty, kteří dokončují navazující magisterské studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů). Studijní plán sestává z odborných předmětů zaměřených na základy vyšší matematiky včetně základů algebry, geometrie, matematické analýzy a jejich uplatnění při řešení praktických úloh a doplnění základu pedagogicko-psychologických disciplín nejnovějšími poznatky z praxe, včetně odborné praxe na střední škole.

Studium je zakončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Absolvent ovládá základy vyšší matematiky včetně základů algebry, geometrie, matematické analýzy a jejich uplatnění při řešení praktických úloh, dokáže pracovat s odbornou literaturou a samostatně zpracovat zadané odborné téma. Absolvent rovněž získá získal hlubší znalosti nejen v algebře, geometrii, matematické analýze, pravděpodobnosti a statistice. Je rovněž detailně seznámen s nejnovějšími poznatky z pedagogicko-psychologických disciplín a s didaktickými problémy vyučování matematice. Absolvent najde uplatnění zejména jako učitel na všech typech středních škol. Absolvent najde uplatnění zejména jako učitel na všech typech středních škol.

Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ

Studijní obor Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ navazuje na bakalářské studium oboru Deskriptivní geometrie. Studijní obor je zaměřen na propojení aplikací deskriptivní geometrie se stavební a strojnickou praxí, včetně využití počítačové grafiky. Teoreticky i prakticky seznámí studenty s didaktickými problémy vyučování deskriptivní geometrie.
Absolventi se uplatní nejen jako učitelé na gymnáziích a středních odborných školách, ale jsou žádanými odborníky pro výuku deskriptivní geometrie na vysokých školách technického směru i v dalších oblastech vyžadujících znalosti počítačové geometrie. Absolventi rovněž mohou pokračovat v doktorském studijním programu Didaktika matematiky.

Studium je dvouoborové, studuje se v kombinaci M-DG

Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ (jednooborové)

Studijní obor je určen pro absolventy navazujícího magisterského (resp. magisterského) oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, kteří si chtějí doplnit aprobaci o učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ.

Obor je koncipován jako doplnění aprobace pro vystudované učitele všeobecně vzdělávacích předmětů (případně pro studenty, kteří dokončují navazující magisterské studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů). Studijní plán sestává z odborných předmětů zaměřených na zobrazovací metody a aplikace deskriptivní geometrie v technické praxi, dále na didaktiku deskriptivní geometrie, počítačovou grafiku a doplnění základu pedagogicko-psychologických disciplín nejnovějšími poznatky z praxe, včetně odborné praxe na střední škole.

Studium je zakončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Absolvent má rozvinutou prostorovou představivost, ovládá základní typy zobrazovacích metod, je seznámen s jejich aplikací při řešení úloh v technické praxi, získá základní dovednosti práce v CAD. Je seznámen se základy grafického designu a 3D modelování, dokáže pracovat s odbornou literaturou, počítačovou sítí a potřebným softwarem. Absolvent rovněž získá hlubší znalosti a využití zobrazovacích metod v technické praxi, využití počítačové grafiky. Je rovněž detailně seznámen s nejnovějšími poznatky z pedagogicko-psychologických disciplín a s didaktikou deskriptivní geometrie a předměty zaměřenými na výuku syntetické geometrie. Absolvent najde uplatnění nejen jako učitel deskriptivní geometrie na gymnáziích, středních odborných školách a učilištích, ale také na vysokých školách technických.

Diskrétní matematika

Navazující magisterské studium oboru Diskrétní matematika je zaměřeno na prohloubení všeobecných matematických znalostí a na získání hlubších poznatků předmětů diskrétní matematiky vedoucích k rozhodování zejména v nespojitých situacích. Absolventi budou také vybaveni znalostí potřebného matematického softwaru.

Absolvent najde uplatnění v základním výzkumu, při vytváření a zkoumání matematických modelů v jiných oborech, při algoritmizaci a ve všech oborech, které vyžadují schopnost tvůrčího matematického myšlení doplněnou o schopnost efektivního využit počítačů. Absolventi mohou pokračovat v doktorském studijním programu Algebra a geometrie.

Doktorské studium

Algebra a geometrie

Obor je určen studentům se zájmem o moderní algebru a geometrii; pokrývá řadu matematických disciplín včetně univerzální algebry, teorie svazů, uspořádaných algebraických struktur, matematické logiky, topologie, algebraické geometrie, klasické diferenciální geometrie nebo Riemannovské geometrie. Studenti se specializují buď v algebře, nebo v geometrii, a po složení doktorské zkoušky se věnují vlastnímu výzkumu, který je zakončen obhajobou disertační práce.

Didaktika matematiky

Cílem studia je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro vědeckou práci v didaktice matematiky. Studium poskytuje interdisciplinární matematické, pedagogicko-psychologické a matematicko-didaktické poznatky, na jejichž základě jsou vychováváni vědečtí pracovníci se samostatným a tvořivým přístupem k teoretickým otázkám matematického vzdělávání, se schopností samostatně řešit teoretické otázky a problémy vyskytující se v oblasti vyučování matematice.


Katedra algebry a geometrie, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 651, E-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz
tvorba webu Winternet