Nacházíte se v sekci: Úvod » Současným studentům » Studijní povinnosti

Studijní povinnosti

Studijní a zkušební řád UP ze dne 1. 7. 2011

Výňatky ze Studijního a zkušebního řádu UP

Povinnosti studenta související s organizací studia

Student je povinen při zajišťování studijní agendy poskytovat potřebnou součinnost, zejména:

 • dostavovat se na výzvu na studijní oddělení fakulty,
 • bez zbytečného prodlení oznamovat studijnímu oddělení či jinému pověřenému pracovišti změny týkající se místa jeho pobytu a dalších údajů potřebných pro vedení evidence jeho studia, včetně plánovaného studijního pobytu nebo zahraniční mobility v délce alespoň jednoho měsíce,
 • spolupracovat se studijním oddělením při kontrole studia podle článku 9,
 • předložit na výzvu akademických pracovníků či pracovníků studijního oddělení výkaz o studiu.
 1. Student je povinen pro komunikaci související se zajišťováním studijní agendy používat emailovou adresu UP určenou pro úřední komunikaci, která je mu vygenerována po jeho zápisu do studia. Studijní oddělení zasílá studentovi výzvy a další potřebná sdělení zpravidla na tuto emailovou adresu.

 2. Student je povinen prokázat se na výzvu akademických pracovníků, pracovníků studijního oddělení či jiných osob určených děkanem fakulty výkazem o studiu či průkazem studenta. Směrnice děkana může stanovit další podrobnosti související se způsobem prokazování se průkazem studenta.

Změna formy studia

Dovoluje-li to charakter a obsah výuky některé části studijního programu, může děkan povolit studentovi přijatému ke studiu v prezenční formě studia studium v kombinaci prezenční a distanční formy studia. Kombinace prezenční a distanční formy studia je založena především na samostudiu, vypracovávání individuálních úkolů a skládání zkoušek.

 1. Rozsah studia předmětu, studijní literaturu, případné konzultace a individuální úkoly nahrazující zejména cvičení a semináře určí studentovi v kombinaci prezenční a distanční formy studia garantující pracoviště předmětu, a to zpravidla písemně a vždy počátkem semestru.

 2. Kombinace prezenční a distanční formy studia může být omezena pouze na akademický rok nebo etapu či blok studia a jeho součástí mohou být pravidelné hromadné konzultace v průběhu semestru či bloková výuka.

 3. Na studenta v kombinaci prezenční a distanční formy studia se vztahuje studijní program příslušného studijního oboru prezenční formy studia nebo jeho určená část.

 4. Student v kombinaci prezenční a distanční formy studia je povinen přihlásit se po zahájení výuky v každém semestru ve lhůtě sedmi dnů u všech vyučujících a požádat je o upřesnění studijního plánu. Vyučující upřesní své podmínky ve lhůtě sedmi dnů.

Ukončení předmětu

 1. Ukončením předmětu se rozumí splnění jeho požadavků jedním z těchto způsobů:

 • zápočtem
 • kolokviem
 • zkouškou

O výsledku ukončení předmětu podle odstavce 1 rozhoduje zkoušející.

 1. Předmět se ukončuje zpravidla ve zkouškovém období stanoveném harmonogramem daného akademického roku. Po dohodě se zkoušejícím lze předmět ukončovat i o prázdninách nebo v průběhu výuky semestru.

 2. Pro studenty, kteří nesplnili všechny podmínky pro ukončení předmětu již v průběhu výuky příslušného semestru, musí být zveřejněny zpravidla alespoň tři termíny pro splnění zbývajících podmínek nutných pro ukončení tohoto předmětu; vypsání menšího počtu termínů může být odůvodněno zejména nízkým počtem studentů, kteří dosud nesplnili podmínky pro ukončení předmětu. Termíny musí garant předmětu nebo jím pověřená osoba zveřejnit v elektronickém systému evidence studia nejpozději jeden týden před ukončením výuky příslušného semestru.

 3. Kapacita termínů podle odstavce 5 musí pro zkouškové období bezprostředně navazující na semestr, v němž byl předmět vyučován (dále jen "navazující zkouškové období"), dosahovat alespoň takového počtu studentů, kteří si v příslušném semestru daný předmět zapsali.

 4. Pro studenty, kteří neukončili předmět nejpozději v navazujícím zkouškovém období, musí být vypsány termíny v opravném zkouškovém období, a to tak, aby celková kapacita těchto termínů dosahovala alespoň takového počtu studentů, kteří si daný předmět v příslušném semestru zapsali a neukončili jej do konce navazujícího zkouškového období

Článek 21

Zapisování na termíny pro ukončení předmětu

Na zveřejněné termíny kolokvií a zkoušek se studenti přihlašují prostřednictvím elektronického systému evidence studia. Garant předmětu může rozhodnout, že tímto způsobem se studenti musí přihlásit i na termíny zápočtu z tohoto předmětu. Přihlášení na zveřejněné termíny zkoušky z určitého předmětu může být podmíněno předchozím získáním zápočtu z tohoto předmětu.

 1. Student má právo se odhlásit z termínu, na který se přihlásil podle odstavce 1, avšak nejpozději tři dny před dnem konání tohoto termínu; směrnice děkana může stanovit tuto lhůtu jinak.

 2. Nedostaví-li se student k ukončení předmětu v termínu, na který se přihlásil podle odstavce 1, a neomluví-li se z důležitých důvodů zkoušejícímu do dvou dnů od uplynutí termínu, jakož i v případě, kdy závažným způsobem poruší pravidla pro ukončení předmětu, je hodnocen, jako by u ukončení předmětu neuspěl.

Článek 53

Výjimečné prominutí povinnosti studenta

Student může děkana písemně požádat, aby mu na základě důvodů hodných zvláštního zřetele prominul nesplnění některé povinnosti vyplývající ze studijního programu nebo tohoto řádu.

 1. Bylo-li již zahájeno řízení o ukončení studia pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu nebo tohoto řádu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona, lze žádost podle odstavce 1 podat pouze ve lhůtě k vyjádření stanovené podle článku 49 odst. 3. K žádosti podané po této lhůtě, avšak ještě před vydáním rozhodnutí děkana, lze přihlédnout pouze tehdy, když student tuto lhůtu zmeškal ze závažných důvodů.

Článek 54

Disciplinární přestupky

 1. Student je podle § 64 zákona odpovědný za disciplinární přestupek, pokud zaviněně poruší povinnosti stanovené právními předpisy nebo vnitřními předpisy UP a jejích součástí.

 2. Za porušení povinností podle odstavce 1 se považuje zejména:

 • plagiátorství při zpracování závěrečné či jiné písemné práce (článek 26 odst. 3),
 • podvodné jednání související s plněním studijních povinností a vykazováním jejich splnění,
 • podvodné jednání související s jinými součástmi studia na UP než s plněním studijních povinností, prováděné s cílem získat neoprávněný prospěch či výhodu, anebo s cílem způsobit jinému škodu či jinou újmu,
 • fyzické napadení zaměstnance UP,
 • hrubě urážlivé jednání vůči zaměstnanci UP, včetně křivého obvinění akademického pracovníka z protiprávního jednání či takového jednání, které je v zásadním rozporu s etickými pravidly chování akademických pracovníků,
 • spáchání přestupku či trestného činu, kterým bude poškozena UP,
 • spáchání výtržnosti či hrubé neslušnosti v prostorách UP,
 • prodlení se zaplacením poplatku spojeným se studiem vyměřeným podle § 58 zákona.

Katedra algebry a geometrie, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 651, E-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz
tvorba webu Winternet