tt.jpg, 1 kB zahlavi.jpg, 18 kB


Struktura soutěže


Turnaj měst je soutěží středoškoláků ve dvou věkových kategoriích - kategorie SENIOR (je urče-
na pro žáky našich 3. a 4. ročníků čtyřletých gymnázií, SOŠ a jim odpovídajícím ročníkům vícele-
tých gymnázií) a kategorie JUNIOR (je určena pro naše mladší středoškoláky, případně pro žáky 9. ročníků ZŠ).


Soutěžící řeší úlohy v rámci každého města vždy na jednom místě, všichni ve stejný čas (přípravné úlohy a s odstupem zhruba 14 dní i soutěžní úlohy). V rámci přípravné části mají soutěžící v obou kategoriích možnost při řešení pěti zadaných úloh načerpat nové podněty, které lze dále uplatnit
při řešení sedmi soutěžních úloh. Žáci přitom uvádějí vždy úplná řešení daných úloh. Do výsledku
se jim započítávají 3 nejlépe ohodnocené úlohy (z pěti v přípravné části, resp. ze sedmi v hlavní soutěži).


V jednotlivých etapách (podzim, jaro) se u každého soutěžícího bere jako jeho výsledek maximum z dosaženého bodového zisku v přípravné a hlavní části soutěže. Výsledky žáků z nižších ročníků jsou pro obě věkové kategorie na závěr korelovány následujícími koeficienty: v kategorii SENIOR je výsledek každého žáka 3. ročníku SŠ vynásoben koeficientem 5/4, v kategorii JUNIOR jsou žáci 1. ročníku SŠ zvýhodněni koeficientem 4/3 a žáci 9. ročníku (a jim odpovídajích ročníků více-
letých gymnázií) koeficientem 3/2.


V České republice se pak do vlastní soutěže započítávají výsledky nejlepších 5 soutěžících v každé kategorii. U měst nad 100 tis. obyvatel nejlepších 10 výsledků, u měst nad 300 tis. obyvatel nejlep-
ších 15 výsledků a v Praze 20 nejlepších soutěžících v obou věkových kategoriích. Z počtů nejlep-
ších řešitelů (jejich bodových zisků) v jednotlivých městech (5, 10, 15, 20) se poté stanoví průměr-
ný bodový zisk v každé věkové kategorii. Výsledek každého města (v každé etapě soutěže) je pak stanoven jako maximum průměrného bodového zisku nejlepších soutěžících z obou věkových kate-
goriích (SENIOR a JUNIOR).